I. Algemene reisbepalingen

Dienst voor economische ontwikkeling Viersen mbH, Viersen
Stand: Oktober 2011

1. Toepassingsgebied

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden zijn geen onderdeel van het contract. Opmerkingen over de Algemene Voorwaarden van de klant aan de hand van het formulier is uitgesloten.

2. Aanbetaling en resterende betaling

Na het sluiten van de overeenkomst wordt tegen afgifte van een garantiecertificaat een aanbetaling van 15 procent van de overeengekomen reissom aangerekend voor betaling. De betaling van de resterende reissom bedraagt 85 procent van de reissom en dient 28 dagen voor vertrek te zijn betaald.
Indien de reis niet langer dan 24 uur duurt, accommodatie niet is inbegrepen en de prijs het bedrag van 75 € niet overschrijdt, rekenen wij het voorschot aan volgens paragraaf 1, echter zonder het overhandigen van een garantiecertificaat.

3. Annulering door de klant alvorens reisbegin

Indien de klant annuleert voor het vertrek en zich uit de overeenkomst terugtrekt of niet aan de reis wenst deel te nemen, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen die, afhankelijk van de prijs, dient om de kosten voor de annulering of niet-deelname te dekken. Dit geldt niet indien de intrekking van de klant veroorzaakt werd door onze schuld of in geval van hoger geweld.

4. Annulering vanwege het niet bereikte minimum deelnemersaantal

Als gevolg van een aangegeven minimum aantal deelnemers, kunnen we afzien van de overeenkomst, indien een bepaald aantal niet wordt bereikt.
De terugtrekking is dan binnen 30 dagen voor te leggen aan de klant voordat de reisovereenkomst geldend wordt gemaakt.
Wordt op een eerder tijdstip vastgesteld dat het minimum aantal deelnemers niet kan worden bereikt, mogen wij ons recht tot onmiddellijke intrekking uitoefenen.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Onze contractuele aansprakelijkheid voor andere dan lichamelijke schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij
a) dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid
of
b) wij verantwoordelijk zijn voor het verlies of schade voor de klant en schuldig zijn als dienstverlener.

6. Verjaring

De verjaringstermijn voor claims van klanten uit § 651c BGB (bijstand), § 651d BGB (reductie), § 651e BGB (annulering wegens gebreken) en § 651f BGB (schade) bedraagt een jaar.
Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding op basis van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
Schadeclaims vanwege letsels aan leven, lichaam of gezondheid zijn eveneens uitgesloten van een termijnverkorting.

7. Slotbepalingen

Dit contract is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. In zover de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of openbare speciaal fonds, is Düsseldorf het jurisdictiegebied. Wij hebben echter ook het recht om de klant op zijn woonplaats volgens deze voorwaarden te vervolgen. Als de voorwaarden geheel of gedeeltelijk geen deel meer uitmaken van de overeenkomst of niet effectief worden, blijft het contract geldig. Wanneer bepalingen geen deel uitmaken van de overeenkomst of ongeldig zijn geworden, richt de inhoud van de overeenkomst zich op de wettelijke bepalingen. De overeenkomst wordt uitsluitend onwerkzaam indien de naleving volgens de gemaakte aanpassingen op grond van de wettelijke bepalingen wijzigingen, onredelijk blijkt voor een contractpartij.

II. Wettelijke informatie

1. Contractpartner

In het geval van contractsluiting is de
dienst voor economische ontwikkeling voor het district Viersen mbH
Directeuren: Peter Hauptmann, Volker Rübo, Andreas Budde
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
Registergerecht: Gerecht te Mönchengladbach
Registernummer: HRB 9714
uw contractpartner.

 

2. Contractovereenkomst

De klant kan de reis boeken via het internet of via de telefoon.
Het boekingsproces op het internet kan gebeuren door de klant zelf, door het klikken op een link met het beschrijving "Boek nu online".
Na het invoeren van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht (lees hiervoor ook ons privacy beleid) doet de klant een bindend aanbod door te klikken op de link "Boeking".
De klant wordt onmiddellijk na de aanbieding een automatisch gegenereerde e -mail ter bevestiging van de ontvangst van het aanbod op onze server (ontvangstbewijs) gestuurd. Deze e-mail vormt geen aanvaarding van het contract, maar stelt de klant alleen op de hoogte van de ontvangst van de boeking. Een overeenkomst komt slechts tot stand door onze schriftelijke bevestiging.
Een schriftelijke boekingsbevestiging komt minder dan zeven werkdagen niet tot stand alvorens het vertrek van de klant .
Als de reservering gebeurt via telefoon , zullen we de klant een optie (reservering) voor een deelname aan de reis te geven. Wij sturen het aanvraagformulier, de voorwaarden en juridische informatie op na het telefoongesprek .
De klant kan binnen zeven werkdagen, middels voorlegging van het ingevulde inschrijfformulier per post of fax een aanbod contractueel vastmaken. Indien de klant binnen de termijn geen aanbod stuurt, vervalt de optie om deel te nemen aan de reis.

3. Verplichtingen van de klant

Bij een niet-contractuele reisdienst, kan de klant een bijstandsvergoeding te eisen.
De klant is verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een voorval of gebrek. Indien hij dit duidelijk nalaat, is een prijsverlaging onmogelijk, tenzij de klacht uitzichtsloos blijkt of anderszins onredelijk wordt.
Indien de reis als gevolg van een gebrek, zoals nauwkeurig beschreven wordt in paragraaf § 651c BGB of als het reizen voor de klant omwille van een belangrijke, herkenbare reden onmogelijk is, kan de reiziger het contract beëindigen. De beëindiging van het reiscontract is alleen toegestaan als we een door de klant bepaalde en redelijke tijd hebben laten verlopen, zonder bijstand te verlenen.
Een redelijke termijn bepaald door de klant is niet nodig als de bijstand niet mogelijk is, door ons wordt geweigerd of de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door de klant voor een bijzonder reden gerechtvaardigd is.

4. Annulering vanwege het niet bereikte minimum deelnemersaantal

Als gevolg van een aangegeven minimum aantal deelnemers, kunnen we afzien van de algemene reisbepalingen, volgens paragraaf 4, indien een bepaald aantal niet wordt bereikt. Enkel en alleen als:
a) het minimum aantal deelnemers en de datum door ons specifiek werden aangegeven, tot het voor het vertrek vastgelegde reisbegin, de reiziger dient voor te liggen
b)dit duidelijk leesbaar vermeld is in de boekingsbevestiging en reisbeschrijving

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid/termijnen


Vorderingen wegens niet-contractuele voltooiing van de reis moeten door de klant binnen een maand na de contractueel beoogde einddatum van de klant worden gemaakt. Na deze termijn kan de klant alleen vorderingen laten gelden indien hij is verhinderd was op dit tijdstip.
De termijn, alsook de verjaring daarvan (artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden) begint op de dag die volgt op de dag dat de contractuele reis eindigt.
Deze vorderingen moeten tegenover de
dienst voor economische ontwikkeling voor het district Viersen mbH
Directeuren: Peter Hauptmann, Volker Rübo, Andreas Budde
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
grden gemaakt.

III Bescherming van uw gegevens

RheinRadWeg.net kijkt uit naar uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uitermate ernstig en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze internetpagina's. Persoonlijke gegevens worden beschermd op basis van de Federale Wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij garanderen absolute privacy in het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van       "cookies", kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om te helpen analyseren hoe gebruikers de website ervaren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gegevens worden naar een server van Google verzonden in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten op te stellen over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden geven, tenzij anders vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser te weigeren, wij wijzen er echter op dat u dan niet in staat bent om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken in dit geval. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
DeutschNederlandsEnglishFrançais
Service-Telefoon
Info + Boeking
+31-(0)77-4733055
Hier kunt uw gratis de actuele Rijnfietsroute-brochure downloadenHier kunt uw gratis de
actuele Rijnfietsroute-brochure downloaden
Deze pagina aanraden
facebook twitter google wong linkarena icio_trans_ani yahoo stern delicious